Zlecenie krajowe

logo ZLECENIODAWCA
Firma
Os. kontaktowa
Telefon
Email
Data załadunku Planowana data rozładunku
Adres załadunku
Firma
Ulica
Miasto, kod/ Państwo
Os. kontaktowa
Telefon
Adres dostawy
Firma
Ulica
Miasto, kod/ Państwo
Os. kontaktowa
Telefon
Płatnik (inny niż zleceniodawca):
Nazwa towaru Ilość opakowań zbiorczych i ich rodzaj (np: palety) Waga[kg] Wymiary opakowań Czy opakowania zbiorcze można piętrować?
ADR
UN: Klasa: GP: Masa netto(kg):
UN: Klasa: GP: Masa netto(kg):
Usługi dodatkowe
POD (zwrot potwierdzonych dokumentów):
COD (pobranie): Kwota (PLN):
Ubezpieczenie CARGO (wartość towarów w PLN):
Cena usługi

Cena netto za usługę PLN:

Dodatkowe instrukcje:

Pieczątka/Data/Podpis:

Warunki Zlecenia:

1. W przypadku anulowania zlecenia na dzień przed załadunkiem TRANSTEAM zastrzega sobie prawo do obciążenia zleceniodawcy kosztami zadysponowania auta na załadunek.

2. Do umowy zawartej na podstawie niniejszego zlecenia zastosowanie ma Prawo Przewozowe.

3. Rozliczenie ceny wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego załadunek towaru.

4. Uznaje się, że korespondencja elektroniczna jest uprawnioną formą dokonywania uzgodnień między stronami.

ul. Toruńska 208

87-800 Włocławek

+48 54 412 45 80

biuro@transteam.eu