Zlecenie międzynarodowe

logo ZLECENIODAWCA
Firma
Os. kontaktowa
Telefon
Email
Towar gotowy od dnia Planowana data rozładunku
Adres załadunku
Firma
Ulica
Miasto, kod/ Państwo
Os. kontaktowa
Telefon
Adres dostawy
Firma
Ulica
Miasto, kod/ Państwo
Os. kontaktowa
Telefon
Nazwa i adres odbiorcy
Firma
Ulica
Miasto, kod/ Państwo
Os. kontaktowa
Telefon
Płatnik (inny niż zleceniodawca):
Nazwa towaru Ilość opakowań zbiorczych i ich rodzaj (np: palety) Waga[kg] Wymiary opakowań Czy opakowania zbiorcze można piętrować?
ADR
UN: Klasa: GP: Masa netto(kg):
UN: Klasa: GP: Masa netto(kg):
Ubezpieczenie
Ubezpieczenie cargo (płatne dodatkowo): Wartość towaru do ubezpieczenia:
Cena usługi Warunki dostawy (wg Incoterms):
Cena netto za usługę EUR:

Dodatkowe instrukcje:

Pieczątka/Data/Podpis:

Warunki Zlecenia:

1. W przypadku anulowania zlecenia na dzień przed załadunkiem TRANSTEAM zastrzega sobie prawo do obciążenia zleceniodawcy kosztami zadysponowania auta na załadunek.

2. Do umowy zawartej na podstawie niniejszego zlecenia zastosowanie ma Konwencja CRM i Prawo Przewozowe.

3. TRANSTEAM przejmuje na siebie prawa i obowiązki przewoźnika umownego. W transporcie międzynarodowym może posługiwać się podwykonawcami.

4. Rozliczenie ceny wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego załadunek towaru.

5. Uznaje się, że korespondencja elektroniczna jest uprawnioną formą dokonywania uzgodnień między stronami.

ul. Toruńska 208

87-800 Włocławek

+48 54 412 45 80

biuro@transteam.eu